Phương thức vận chuyển, lắp đặt sẽ được thỏa thuận khi khách hàng mua hàng.